top of page

OFERTA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL DISSENY I IMPLANTACIÓ

Updated: Feb 21

Procés selectiu per a la contractació de servei

Oferta contracte menor model de gestio per publicar
.pdf
Download PDF • 177KB

1. Objecte del contracte L’objecte del contracte és dissenyar i implantar un sistema de gestió de qualitat propi per a l’Associació que permeti la normalització i millora continua.

2. Objectius específics

  • - Realitzar un diagnòstic de situació de l’Associació

  • - Crear una metodologia de feina i sistema intern

  • - Identificat els processos, procediments i punts crítics

  • - Crear un circuit d’expedients amb un diagrama de flux

  • - Dissenyar un quadre de comandament adequat amb indicadors de gestió

  • - Documentar i actualitzar els procediments i registres del sistema

  • - Acompanyar a l’equip en la implantació

  • - Proposar millores i detectar necessitats formatives

3. Antecedents Centre de treball: 1 Treballadors: 2 Domicili social : Santa Maria del Camí Activitat de l’Associació: entitat sense ànim de lucre amb funció dinamitzadora del món rural aplicant la seva Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu, que dóna assessorament i gestiona expedients d’ajudes a tercers mitjançant el suport i col·laboració de FOGAIBA i finançament de fons europeus.

4. Calendari d’execució El servei s’iniciarà des del moment de la signatura del contracte i s’haurà d’entregar en el termini màxim de sis mesos. En qualsevol cas, es podrà fer una pròrroga sempre que ambdues parts hi estiguin d’acord.

5. Preu de l’assistència tècnica La contractació tindrà un límit màxim de despesa de 3.000 € (IVA exclòs). El preu serà abonat en dos pagaments: el 50% sobre el total a l’inici de l’encàrrec, i l’altre 50% just a la finalització. L’Associació Mallorca Rural haurà d’abonar les factures corresponents en un període de 30 dies naturals. Amb el preu esmentat, s’inclou els costos dels desplaçaments que s’hagin de fer per a portar a terme el servei.

6. Documentació a presentar Els documents per a la presentació d’ofertes han de contenir el següent: a) Solvència tècnica i experiència: S’acreditarà mitjançant currículum o similar actualitzat de la persona interessada i/o de la consultora que executarà el servei. En cas que sigui una consultora, s’haurà de designar la persona que es preveu executarà l’encàrrec.

  1. b) Proposta metodològica de treball i execució de l’informe: proposta de metodologia de treball i planificació de l’encàrrec.

  2. c) Proposta de millora econòmica: document tècnic on s’especifiquin les millores econòmiques segons allò proposat en la present oferta.

7. Presentació d’ofertes i procés d’adjudicació Els professionals interessats podran presentar la seva proposta durant els 7 dies naturals següents a la publicació d’aquest anunci a la pàgina web de l’Associació Mallorca Rural (www.mallorcarural.cat). Les ofertes s’han de presentar amb la indicació “Oferta assistència tècnica: “Disseny i Implantació Model de Gestió” i hauran de ser enviades al correu electrònic: info@mallorcarural.cat No es tindran en compte les ofertes presentades fora de termini. L’Associació Mallorca Rural farà publicitat d’aquesta oferta mitjançant la seva pàgina web, les seves xarxes socials, qualsevol medi que estigui a l’abast i la comunicació directa als seus socis i a entitats col·laboradores habituals, als quals se’ls demanarà que facin també publicitat de l’oferta. Una vegada acabat el termini de presentació d’ofertes, es constituirà una comissió avaluadora integrada per l’equip tècnic de l’Associació Mallorca Rural, que si escau podrà comptar amb assessorament extern; la comissió revisarà les ofertes i podrà convocar als interessats a entrevistes presencials. El resultat de la valoració de les ofertes serà publicat al mateix tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Associació i amb això es donarà per finalitzat el procés de selecció. Es valorarà l’experiència en processos similars en entitats públiques o semi-públiques, la metodologia i disponibilitat immediata. Tota aquesta documentació podrà ser adreçada en llengua catalana o castellana, indistintament.

L’Associació Mallorca Rural podrà demanar una entrevista i/o aclariment sobre la documentació, així com altre documentació addicional si considera que és necessària per a una millor valoració de l'oferta.

Si voleu tenir més informació de l’oferta, podeu sol·licitar-la a través de l’adreça de correu electrònic: info@mallorcarural.cat

50 views0 comments
bottom of page